# عمومی

یادمان بماندچه بودیم وچه شدیم!

درتصاویرحک ىشده برسنگهای تخت جمشید،هیچکس عصبانی نیست،هیچکس سواربراسب نیست.هیچکس رادرحال تعظیم نمیبینىهیچوقت برده دارى درایران مرسوم نبود.دربین این صدها پیکر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید