شعری از Priya.v کودک افریقایی/شعر برگزیده سال 2005

شعری از Priya.v کودک افریقایی/شعر برگزیده سال 2005

 

 

 

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
وقتی میرمزیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم،
وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم،هنوزم سیاهم...
و تو، آدم سفید،
وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگمیشی، سفیدی،
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای،
وقتی میترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی،
و وقتی می میری، خاکستری ای...
و تو به منمیگی رنگین پوست؟!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید