آرام بخواب کوروش!

 

 

از دنیای خاکی هم رحم نمی کند

آرام بخواب کوروش!

اگر دو هزار و پانصد سال

آسمان آبی

به تماشای مقبره ات می بالید

از این پس

آبی آب، تو را در آغوش خواهد کشید

آرام بخواب کوروش!

اگر روزی دختران و زنانت را

با حقارت و اسارت

در بیابانهای خشک و سوزان

به نمایش میگذاشتند

امروز نیز آن تاریخ

در بیابانهای زرق و برق گرفته

تکرار میشود

آرام بخواب کوروش!

اگر روزی بیگانگان

خاکت را به توبره میکشیدند

امروز سفیران غم و نکبت

خود این کار را میکنند…

چه سر گذشت غم انگیزیست کوروش!

فرزندان بی انصافت

مهربانی تو را کجا جا گذاشته اند؟

گویا فراموش کردن

ندای جهانی صلح تو

برای فرزندانت

آسانتر از گردن نهادن

به خشم تمدنسوزان بوده است.

!آرام بخواب

اگر دو هزار و پانصد سال

آسمان آبی

به تماشای مقبره ات می بالید

از این پس

آبی آب، تو را در آغوش خواهد کشید

آرام بخواب کوروش!

اگر روزی دختران و زنانت را

با حقارت و اسارت

در بیابانهای خشک و سوزان

به نمایش میگذاشتند

امروز نیز آن تاریخ

در بیابانهای زرق و برق گرفته

تکرار میشود

آرام بخواب کوروش!

اگر روزی بیگانگان

خاکت را به توبره میکشیدند

امروز سفیران غم و نکبت

خود این کار را میکنند…

چه سر گذشت غم انگیزیست کوروش!

فرزندان بی انصافت

مهربانی تو را کجا جا گذاشته اند؟

گویا فراموش کردن

ندای جهانی صلح تو

برای فرزندانت

آسانتر از گردن نهادن

به خشم تمدنسوزان بوده است.

/ 0 نظر / 23 بازدید