ابلیس ای خدای بدی ها توشاعری!

من بارها به شاعری ات رشک برده ام!

شاعرتویی که این همه شعرآفریده ای!

غافل منم که این همه افسوس خورده ام!

عشق وقمارشعرخدانیست شعرتوست

هرگزکسی به شعرتوبی اعتنا نماند

غیرازخدا که هیچ یک ازاین دورانخواست

درعشق ودرقمارکسی پارسانماند!

زن شعرتوست باهمه مردم فریبی اش

زن شعرتوست باهمه شورآفریدنش

آواز  و می که زاده ی طبع خدا نبود

این خوردنش حرام شدآن یک شنیدنش

دربوسه ونگاه توشادی نهفته ای

درمستی وگناه تولذت نهاده ای

برهرکه دربهشت خدایی طمع نبست

دروازه ی بهشت زمین راگشاده ای!

امااگرتوشعرفراوان سروده ای

ای شعرخدا یکی است

ولی شاهکاراوست

دانم چه شعرها که توگفتی واونگفت

یاازتوبیش گفت ونهان کرده نام را

امااگرخداوتوراپیش هم نهند

آیا توخودکدام پسندی؟

کدام را؟

/ 0 نظر / 19 بازدید