احمد شاملو

زیباترین
حرفت را بگو

شکنجه
ی پنهان ِ سکوت ات را آشکاره کن

و
هراس مدار از آنکه بگویند

ترانه
یی بی هوده می خوانید . ــ

چرا که ترانه ی ما

ترانه
ی بی هوده گی نیست

چرا
که عشق

حرفی
بی هوده نیست
.

 

حتی
بگذار آفتاب نیز بر نیاید

به
خاطر ِ فردای ما اگر

بر
ماش منتی ست ؛

چرا
که عشق

خود
فرداست

خود
همیشه است
.


از :
احمد شاملو

/ 0 نظر / 3 بازدید