کوچه ای که همه ما یه شب ( تنها ) ازش گذشته ایم !!

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ...

        بی تو اما به چه حا لی

                         من از آن کوچه

                                       گ  

                                                ذ

                                                         ش

                                                                    ت 

                                                                           م 

برای @4

/ 0 نظر / 21 بازدید