بنویسید
به دیوارسکوت ، عشق سرمایه هر انسان است...
بنشانید به لب ، حرف قشنگ ،
حرف بد وسوسه شیطان است.
 و بدانید که فردا دیر است.
 
و اگر غصه بیاید امروز،
تا همیشه دلتان درگیر است....
پس بسازید رهی را که کنون ، تا ابد سوی
صداقت برود ، 
و بکارید به هر خانه گلی ، که فقط بوی محبت بدهد !
/ 0 نظر / 22 بازدید