درس بابا ...

 

من خدا را دارم

کوله بارم بر دوش

سفری میباید

سفری بی همراه

گم شدن تا ته تنهایی

محض.

سازکم با من گفت:

هر کجا لرزیدی

از سفر ترسیدی

تو بگو از ته دل

من خدا را دارم...

 

 

من و سازم چندیست

که فقط با اوییم....

        
         
/ 0 نظر / 23 بازدید