یادمان بماندچه بودیم وچه شدیم!

درتصاویرحک ىشده برسنگهای تخت جمشید،هیچکس عصبانی نیست،هیچکس سواربراسب نیست.هیچکس رادرحال تعظیم نمیبینى

هیچوقت برده دارى درایران مرسوم نبود.

دربین این صدها پیکر تراشیده شده،حتى یک تصویربرهنه وجود ندارد.

این آداب اصیلمان است:نجابت،قدرت،احترام،مهربانی،خوشرویى

یادمان بماندچه بودیم وچه شدیم!

/ 1 نظر / 11 بازدید

جالب بود پیشنهاد تبادل لینک http://konj.iran.sc/post51.php