ای پرستو برگرد ...

این نگهبان سکوت

شمع جمعیت تنهایی

راهب معبد خاموشی ها

صاحب درگه نومیدی

سالک راه فراموشی ها

                 چشم برراه پیامی ، پیکی

گرمی بازوی مهری نیست

خفته در سردی آغوش پرآرامش یأس

که نه بیدار شود از از نفس گرم امید

سرنهاده است ببالین شبی

که فریبش ندهد عشوه خونین سحر

                        ای پرستو برگرد

ای پرستو که پیام آور فروردینی

                     بگریز ازمن ! از من بگریز !

باغ پژمرده پامال زمستانها

چشم برراه بهاری نیست

گرد آشوبگرخلوت این صحرا

            گردبادی است سیه ، گرد سواری نیست !

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید