خانه ای خواهم ساخت !

خانه ای خواهم ساخت

و تورا به تماشای همه آرزوها خواهم برد !

خانه ای خواهم ساخت

نه به اندازه سهم من از کره خاک

بل به اندازه وسعت دورترین خط افق

خانه ای بی درودیوار

                              بی سقف

شب از خستگی شمارش ستاره ها میخوابیم

صبحها

       از تپش صدای رود خواهیم خواست

جشن میگیریم همه روز تولد گلها را

برمیداریم هرچه دیوار میان من وتوست

خانه ای خواهم ساخت ...!

      اگر امشب از خواب خوش رویایی بیدار م نکنی !

/ 0 نظر / 35 بازدید