سجاد قنبری عدیوی

... جایی برای اندکی تأ مل و تنهاییپیش از اینها فکر می کردم خدا

خانه ای دارد کنار ابرهامثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس خشتی از طلاپایه های برجش از عاج وبلور

بر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج او

هر ستاره، پولکی از تاج اواطلس پیراهن او، آسمان

نقش روی دامن او، کهکشانرعد وبرق شب، طنین خنده اش

سیل وطوفان، نعره توفنده اشدکمه ی پیراهن او، آفتا ب

برق تیغ خنجر او ماهتابهیچ کس از جای او آگاه نیست

هیچ کس را در حضورش راه نیستپیش از اینها خاطرم دلگیر بود

از خدا در ذهنم این تصویر بودآن خدا بی رحم بود و خشمگین

خانه اش در آسمان،دور از زمینبود، اما در میان ما نبود

مهربان وساده و زیبا نبوددر دل او دوستی جایی نداشت

مهربانی هیچ معنایی نداشت


هر چه می پرسیدم، ازخود، ازخدا

از زمین، از آسمان، از ابرهازود می گفتند : این کار خداست

پرس وجو از کار او کاری خداستهرچه می پرسی، جوابش آتش است

آب اگر خوردی، عذابش آتش استتا ببندی چشم، کورت می کند

تا شدی نزدیک، دورت می کندکج گشودی دست، سنگت می کند

کج نهادی پای، لنگت می کندبا همین قصه، دلم مشغول بود

خوابهایم، خواب دیو وغول بودخواب می دیدم که غرق آتشم

در دهان اژدهای سرکشمدر دهان اژدهای خشمگین

بر سرم باران گرز آتشینمحو می شد نعره هایم، بی صدا

در طنین خنده ی خشم خدا ...نیت من، در نماز و در دعا

ترس بود و وحشت از خشم خداهر چه می کردم، همه از ترس بود

مثل از بر کردن یک درس بودمثل تمرین حساب وهندسه

مثل تنبیه مدیر مدرسهتلخ، مثل خنده ای بی حوصله

سخت، مثل حل صدها مسئلهمثل تکلیف ریاضی سخت بود

مثل صرف فعل ماضی سخت بود...تا که یک شب دست در دست پدر

راه افتادم به قصد یک سفردر میان راه، در یک روستا

خانه ای دیدم، خوب وآشنازود پرسیدم : پدر، اینجا کجاست ؟

گفت، اینجا خانه ی خوب خداست!گفت : اینجا می شود یک لحضه ماند

گوشه ای خلوت، نمازی ساده خواندبا وضویی، دست و رویی تازه کرد

با دل خود، گفتگویی تازه کردگفتمش، پس آن خدای خشمگین

خانه اش اینجاست ؟ اینجا، در زمین ؟گفت : آری، خانه او بی ریاست

فرشهایش از گلیم و بوریاستمهربان وساده و بی کینه است

مثل نوری در دل آیینه استعادت او نیست خشم و دشمنی

نام او نور و نشانش روشنیخشم، نامی از نشانی های اوست

حالتی از مهربانی های اوستقهر او از آشتی، شیرین تر است

مثل قهر مهربان مادر استدوستی را دوست، معنی می دهد

قهر هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با دوست معنی می دهدهیچ کس با دشمن خود، قهر نیست

قهری او هم نشان دوستی است......تازه فهمیدم خدایم، این خداست

این خدای مهربان وآشناستدوستی، از من به من نزدیک تر

از رگ گردن به من نزدیک ترآن خدای پیش از این را باد برد

نام او را هم دلم از یاد بردآن خدا مثل خیال و خواب بود

چون حبابی، نقش روی آب بودمی توانم بعد از این، با این خدا

دوست باشم، دوست، پاک وبی ریامی توان با این خدا پرواز کرد

سفره ی دل را برایش باز کردمی توان درباره ی گل حرف زد

صاف وساده، مثل بلبل حرف زدچکه چکه مثل باران راز گفت

با دو قطره، صد هزاران راز گفتمی توان با او صمیمی حرف زد

مثل یاران قدیمی حرف زدمی توان تصنیفی از پرواز خواند

با الفبای سکوت آواز خواندمی توان مثل علفها حرف زد

با زبانی بی الفبا حرف زدمی توان درباره ی هر چیز گفت

می توان شعری خیال انگیز گفتمثل این شعر روان وآشنا :

پیش از اینها فکر می کردم خدا


ابلیس ای خدای بدی ها توشاعری!

من بارها به شاعری ات رشک برده ام!

شاعرتویی که این همه شعرآفریده ای!

غافل منم که این همه افسوس خورده ام!

عشق وقمارشعرخدانیست شعرتوست

هرگزکسی به شعرتوبی اعتنا نماند

غیرازخدا که هیچ یک ازاین دورانخواست

درعشق ودرقمارکسی پارسانماند!

زن شعرتوست باهمه مردم فریبی اش

زن شعرتوست باهمه شورآفریدنش

آواز  و می که زاده ی طبع خدا نبود

این خوردنش حرام شدآن یک شنیدنش

دربوسه ونگاه توشادی نهفته ای

درمستی وگناه تولذت نهاده ای

برهرکه دربهشت خدایی طمع نبست

دروازه ی بهشت زمین راگشاده ای!

امااگرتوشعرفراوان سروده ای

ای شعرخدا یکی است

ولی شاهکاراوست

دانم چه شعرها که توگفتی واونگفت

یاازتوبیش گفت ونهان کرده نام را

امااگرخداوتوراپیش هم نهند

آیا توخودکدام پسندی؟

کدام را؟

نوشته شده در سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ توسط سجاد قنبری عدیوی نظرات () |

Design By : Mihantheme